Navigare prin tastatură
Blocare animații
Titluri subliniate
Tonuri de gri
Culori inversate
Linkuri subliniate
Mărire
Cursor negru
Cursor alb
Text: Mic Mediu Mare
Resetare
Închide

Acte normative cu aplicabilitate națională

CODURI

 1. Codul Educatiei al Republicii Moldova, nr. 152 din 17.07.2014. Publicat: 24.10.2014 în Monitorul Oficial Nr. 319-324 art nr: 634 Data intrării în vigoare: 23.11.2014
 2. Codul Muncii al Republicii Moldova, nr. 154 din 28.03.2003. Publicat: 29.07.2003 în Monitorul Oficial Nr. 159-162 art nr: 648
 3. Codul fiscal al Republicii Moldova nr. 1163 din 24.04.1997. Publicat: 25.03.2005 în Monitorul Oficial Nr. ed. spec.
 4. https://mecc.gov.md/sites/default/files/document/attachments/codul_de_etica_ro_4.pdf

LEGI

 1. Constituţia Republicii Moldova, din 29.07.1994, Publicat: 18.08.1994 în Monitorul Oficial nr. 1, art. nr. 1, Data intrării în vigoare: 27.08.1994
 2. Legea nr. 113 din 27.04.2007 contabilității. Publicat: 07.02.2014 în Monitorul Oficial nr. 27-34 art nr: 61 Data intrării în vigoare: 01.01.2008
 3. Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. Publicat: 16.11.2018 în Monitorul Oficial Nr. 424-429 art nr 666 Data intrării în vigoare: 01.05.2016
 4. Legea nr. 186 din 10.07.2008 securității şi sănătății în muncă. Publicat: 05.08.2008 în Monitorul Oficial nr. 143-144 art nr: 587 Data intrării în vigoare: 01.01.2009
 5. Legea nr. 186 din 10.07.2008 securității şi sănătății în muncă. Publicat: 05.08.2008 în Monitorul Oficial nr. 143-144 art nr: 587 Data intrării în vigoare: 01.01.2009
 6. Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal. Publicat: 14.10.2011 în Monitorul Oficial nr. 170-17  art nr: 492 Data intrării în vigoare: 14.04.2012
 7. Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind salarizarea în sectorul bugetar. Publicat: 30.11.2018 în Monitorul Oficial Nr. 441-447 art nr: 715 Data intrării în vigoare: 01.12.2018
 8. Legea cadastrului bunurilor imobiliare https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=100119&lang=ro.

Aprobate de Guvernul RM

 1. HG nr. 923 din 04.09.2001 cu privire la plasarea în cîmpul muncii a absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt superior şi mediu de specialitate de stat
 2. HG nr. 1009 din 01.09.2006 cu privire la cuantumurile burselor, altor forme de ajutoare sociale pentru studenţii din instituţiile de învăţămînt superior, elevii din instituţiile de învăţămînt profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar, profesional tehnic secundar şi persoanele care studiază în învăţămîntul postuniversitar
 3. HG nr. 74 din 25.01.2007 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind funcţionarea căminelor din subordinea instituţiilor de învăţămînt de stat
 4. HG nr. 1159 din 24.10.2007 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice “Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova” RT DSE 1.01-2005
 5. HG nr. 944 din 14.11.2014 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 „Educația-2020”
 6. HG nr. 1234 din 12.12.2018 privind condițiile de salarizare a personalului din instituțiile de învățămînt care funcționează în regim de autogestiune financiar-economică
 7. Hotărârea Guvernului nr. 99 din  30.01.2007 cu privire la taxele de cazare în căminele instituţiilor de stat de învăţământ profesional tehnic secundar, profesional tehnic  postsecundar, superior şi din domeniul ştiinţei şi inovării
 8. Hotărârea Guvernului nr. 97 din  01.02.2013 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a învăţământului vocaţional/tehnic pe anii 2013-2020
 9. Hotărârea Guvernului nr. 853 din  14.12.2015 cu privire la aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională, al specialităţilor şi calificărilor pentru învăţământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar
 10. Hotărârea Guvernului nr. 1016 din  23.11.2017 cu privire la aprobarea Cadrului naţional al calificărilor din Republica Moldova
 11. HG 353/2010, cerinţe minime securitate şi sănătate în muncă https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=22129&lang=ro

Aprobate de Ministere

 1. OrdinME nr. 861 din  07.09.2015 cu privire la aprobarea Codului de etică al cadrului didactic. 
 2. Ordin nr.1353 din 04.12.2020, Cu privire la completarea Reglementărilor privind organizarea procesului educațional în învățământul profesional tehnic, anul de studii 2020-2021, aprobate prin Ordinul 843/2020
 3. Ordin nr.807 din 14.08.2020, Cu privire la aprobarea Regulamentelor de finanțare complementară și de finanțare prin concurs pe bază de proiecte
 4. Ordinul nr. 488 din 7 mai 2019, Cu privire la aprobarea Planului-cadru pentru programele de studii de învățământ profesional tehnic secundar
 5. Ordin nr.573 din 23.06.2020, Cu privire la organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în instituțiile de învățământ general și profesional tehnic
 6. Ordinul nr. 459 din 20 mai 2020, Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare  şi desfăşurare a admiterii la programele de formare profesională tehnică
 7. Ordinul nr. 323 din 29 martie 2019, Cu privire la aprobarea statelor-tip de personal și a Metodologiei de repartizare a timpului de muncă a cadrelor didactice din instituțiile de învățământ profesional tehnic
 8. Ordin ME nr.550 din 10.06.2015 , pentru aprobarea Regulamentului -cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar. https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113268&lang=ro
 9. ISO 29990 2010 sERVICII DE EDUCAŢIE FORMALĂ SI NONFORMALA

Politici educaţionale 

 1. Strategia de dezvoltare a învățămîntului vocațional/tehnic pe anii 2013-2020
 2. Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 „Educația 2020”

Cadrul normativ , strategii şi politici pentru domeniul de formare profesională

 1. Ghidul Managementului Calităţii în învăţământul profesional tehnic https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_-_asigurarea_calitatii.pdf
 2. Cadrul de referinţă a curriculumului pentru învăţământul profesional tehnic. OME 1128 din 26.11.2015 https://mecc.gov.md/sites/default/files/cr_ipt-30.11.pdf
 3. Ghid practic de evaluare a curriculumului pentru învăţământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar https://mecc.gov.md/sites/default/files/ome_296_din_21.04.2016_1.pdf
 4. Planul-cadru pentru învăţământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar  în baza Sistemului de credite de studii transferabile  OME nr.1205 din 16.12.2015 https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_cu_anexa_plan_cadru.pdf
 5. CORM 006-14 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112120&lang=ro#
 6. Nomenclatorul domeniilor de formare profesională , HG 425/2015. https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=115400&lang=ro
 7. Nomenclatorul domeniilor de formare profesională al specialităţilor, HG 853/2015. https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=93926&lang=ro
 8.  Metodologia de elaborare a calificărilor profesionale https://mecc.gov.md/sites/default/files/metodologia_niv_iv-v.pdf

 9. Ordin nr. 1043 din 29 octombrie 2015 cu privire la aprobarea Standartelor minime de dotare cu mijloace TIC a instituțiilor din învățămîntul profesional tehnic .
 10. Instrucţiuni de organizare şi desfăşurare a examenului de calificare OME 517/2016. https://mecc.gov.md/sites/default/files/instructiune_niv_iv-v_ome_517_din_31_mai_2016.pdf
 11.  OME 1203 din 16.12.2015 , cu privire la aprobarea modelelor actelor de studii .  https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=90492&lang=ro
 12. OME 1204  di 16.12.2015 cu privire la aprobarea suplimentelor actelor de studii https://mecc.gov.md/sites/default/files/ome_nr._1204_din_16.12.2015_cu_modificarile_si_completarile_ulterioare.pdf
 13. OME nr. 1087 din 13.11.2015 cu privire la contractul individual de muncă cu tinerii specialişti https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_1087_din_13.11.15.pdf.
 14. HG 616/2016 metodologia de evaluare externă a calităţii https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=123976&lang=ro#